KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Sayın Personel Adayı,

Şirketimiz Uluova İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (bundan böyle “Uluova” olarak anılacaktır) nezdinde yapmış olduğunuz iş başvurusu kapsamında paylaşmış olduğunuz özel nitelikli kişisel verileriniz (uyruk, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi vb.) de dâhil olmak üzere bütün kişisel verileriniz ile daha önce işlenen/saklanan ve aydınlatma metnimizin verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verileriniz; işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 5. Maddesinin 1. Fıkrasına uygun olarak, açık rızanızın alınması hukuki nedenine dayanılarak aşağıda belirtilen şekilde işlenebilecek veya üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Uluova tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere ve kullandığı veri depolama sistemlerinin merkezlerinin bulunduğu ülkelere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Toplanan kişisel verileriniz; Uluova’ ün insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi, potansiyel iş olanaklarının değerlendirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla KVKK’ nin 5 ve 6’ ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

Başta KVKK olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında kişisel verileriniz, hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla işlenebilecektir. Bu çerçevede kişisel verileriniz; yukarıda atıf yapıldığı üzere, KVK’nın 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir. Bu minvalde; veri sorumlusu sıfatıyla Uluova, insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, potansiyel iş olanaklarının değerlendirilmesi, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, amacıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

Bu kapsamda mezkûr kişisel verileriniz, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu faaliyetler kapsamında Uluova tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde iş ortaklarımıza ve faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacak ya da üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Uluova tarafından mevzuata uygun şekilde; doğrudan tarafınızdan veya ortaklıklar, iştirakler ile iş birliği yapılan ya da sözleşme ilişkisi bulunan çözüm ortakları gibi farklı kanallar aracılığıyla toplanmaktadır.

Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nin 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

5. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Uluova kişisel verilerin korunması konusunda gerekli olan teknik ve idari her türlü tedbiri almaktadır.

6. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’ nin 11. Maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
f) KVVK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla ilgili başvurunuzu, yazılı olarak ve her hâlükârda Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. Maddesine uygun olarak kimliğinizi kanıtlayıcı belgeler eklemek suretiyle Birlik Mah. 488.Sok. No:7 06610 Çankaya/ANKARA adresine iadeli-taahhütlü mektup yoluyla veya noter kanalıyla yazılı olarak yapabilirsiniz.

İletilen talep doğrultusunda, Uluova ile olan ilişkiniz tespit edilerek, varsa, Uluova tarafından işlenen kişisel verileriniz eksiksiz olarak belirlenecek, ilgili başvurunuza doğru şekilde ve en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Uluova tarafından, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret ilgilisinden talep edilecektir.

Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi, kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması ve başvuru yapanın ilgili kişi olduğunun doğrulanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Uluova kişisel bilgilerinizi veya ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Uluova, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

7. Bilgilerinizin Güncellenmesi Talebi

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Uluova’e bildirebilirsiniz.

İşbu Aydınlatma Metni 25/12/2019 tarihinde hazırlanmış olup; metin içeriğinde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu Metin’in yürürlük tarihi ve içeriği Uluova tarafından güncellenecektir.