KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA BEYANI

Uluova İnşaat Sanayi ve Makine Sanayi Ltd.Şti. (Bundan böyle “Uluova” olarak anılacaktır.) tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) ilgili hükümlerine uygun olarak tarafıma sunulan Aydınlatma Metnini okuduğumu, anladığımı, kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin gerekli aydınlatmanın tarafıma yapıldığını kabul ve beyan ediyorum.

Bu kapsamda, Uluova nezdinde yaptığım iş başvuru dolayısıyla, aşağıda belirtilen kategorilere ilişkin kişisel verilerimin Uluova veya üçüncü şahıslar tarafından gizlilik politikalarına uygun iş ve hizmet süreçlerinin yürütülmesi, potansiyel iş olanaklarının değerlendirilmesi ilgili mevzuat kapsamında Uluova’nın yükümlülükleri doğrultusunda yapılması gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi hususunda açık rızam bulunduğunu özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.

İşbu Açık Rıza Beyanı ile özel nitelikli kişisel verilerim (uyruk, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri bilgisi) de dâhil olmak üzere bütün kişisel verilerim ile işbu açık rıza beyanımın verilmesinden sonra da işlenecek/saklanacak olan ilgili kişisel verilerimin işbu Açık Rıza Beyanı’nın imza tarihinden itibaren 5 yıl süreyle işlenmesini, saklanmasını, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasını ve yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişiler ve grup şirketleri ile şirket içinde ve dışındaki servis sağlayıcıları ile paylaşılmasını ve bu kişilere aktarılmasını ve yurt dışında bulunan sunucularda saklanmasını kabul ettiğimi, bu hususta KVKK’ nın ilgili hükümleri kapsamında açık rızam olduğunu serbest ve özgür irademle kabul ve beyan ediyorum.

Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun kapsamında şahsımla ilgili olarak aşağıda sayılı haklarımın bulunduğunu bildiğimi beyan ederim:

  1. Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme
  6. Kanun’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. (e) ve (f) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararımın giderilmesini talep etme.

Bu haklardan birini kullanmak istediğimde veya Kanun hakkında ya da kişisel verilerimin işlenmesi hususunda herhangi bir sorum olduğu takdirde İnsan Kaynakları Bölümü ile irtibata geçebilirim. İşbu Açık Rıza Beyanı kapsamında “kişisel veri” kavramı aşağıdaki bilgileri kapsamaktadır: